Fylkesvåpenet til Vestfold Kommune

Vestfold fylke strekker seg fra Nevlunghavn og Tvistein fyr i sør til Drammens elva i nord og fra Bolærne og Fulehuk fyr i øst til Helgeroa og Geitøya i Langesundsfjorden i vest. Vestfold er landets minste fylke regnet i areal. Det høyeste punktet er Skibergfjellet som er 631 meter. Det største vannet er Farris med de kjente kildene for rent, mineralrikt drikkevann. Geologisk er hele fylket en del av det såkalte Oslofeltet. Raet som strekker seg gjennom Østfold og Vestfold er en ende morene fra siste istid dannet under vann, men som tidlig ble bebodd når landet steg. Langs raet finnes det derfor restene av gamle bosetninger og andre minnesmerker.

En skiller ofte mellom kystsonen som består av tett befolket lavland med høy dyrkningsgrad og den indre sonen som er litt mindre tettbebodd med drivverdige skogsområder i tillegg til mye dyrket mark. En regner med at godt over 70 % av fylkets areal er produktivt land, noe som er svært høyt i norsk sammenheng. Kystsonen lå under havnivået etter istiden slik at jordbruksarealene stort sett er avsetninger fra den gamle havbunnen.

Vestfold fylke består i dag av 12 kommuner og ble fra gammelt av delt i tre distrikter.

Nordre Vestfold også kalt Nordre Jarlsberg strekker seg fra Drammens elva til Åsgårdstrand. Distrikts navnet finner vi igjen i Nordre Vestfold tingrett og Nordre Jarlsberg prosti. Distriktet omfatter kommunene Svelvik, Sande, Hof, Holmestrand, Re og Horten. Distriktet har vært og er fortsatt sentrum for omfattende industriell virksomhet og kraftproduksjon. Kjente industristeder uten om Svelvik og Holmestrand er Hvittingfoss og Eidsfoss.

Tønsberg distriktet som består av Tønsberg med omland inklusiv Aulielvas nedslagsfelt og øykommunene Nøtterøy og Tjøme. Dette distriktet domineres av kystlandskap. Foruten omfattende landbruk er Slagentangen er nest etter Mongstad landets største oljeraffinerier med stor skipstrafikk. Det var i dette distriktet det kjente Osebergskipet ble gravd frem. Det er ellers gjort mange funn fra vikingetid og steinalder i dette området. Ved siden av tett bosetting er kysten rundt Nøtterøy og Tjøme attraktive ferieområder med kjente steder som Hvasser og Færder.

Sandefjord og Larvik distriktet er det største i utstrekning og omfatter kyststrøket fra Tønsberg til Langesundsfjorden samt Lardal kommune. Dette distriktet har særlig vært knyttet til sjøfart og hvalfangst. Det kjente Gokstadskipet ble gravd ut i dette området som er rikt på fortidsminner. Kjente familienavn som Gyldenløve, Fritzøe og Treschow er knyttet til dette området. Klimaet er mildt og jordsmonnet rikt noe som har gitt grobunn for landets største bøkeskog. Stavern har opp gjennom årene vært knyttet til ulike militære aktiviteter, men er også et yndet ferieområde.

Tradisjonelt regnes Vestfold som et av landets rikeste områder med store landbruksarealer og drivverdig skog, historisk stor aktivitet knyttet til sjøfart og hvalfangst. Mange av landets rikeste redere og skogseiere har bodd her, og området har opp gjennom tidene vært tilholdssted for kunstnerkolonier. Fra dette området har det også vært fast ferjetrafikk til Danmark og periodevis til England.

Gjennomføres dagens vedtak om sammenslåing, vil Vestfold opphøre som eget fylke fra 2020, når fylket blir slått sammen med Buskerud.